-- File: NameServerStrings.mesa, Last Edit: HGM March 12, 1981 10:54 PM

DIRECTORY
 StatsDefs USING [StatCounterIndex, StatsStringToIndex],
 NameServerDefs USING [
  statName, statAddress, statWhoAmI, statXlation,
  statConst, statBusy, statHits, statMisses,
  statNone, statFile, statVers, statSend, statMsScanningFile];

NameServerStrings: PROGRAM IMPORTS StatsDefs, NameServerDefs =
 BEGIN OPEN StatsDefs, NameServerDefs;

 SetupNameServerThings: PROCEDURE =
  BEGIN
  statVers ← StatsStringToIndex["Directory Version requests"];
  statSend ← StatsStringToIndex["Directories sent"];
  statName ← StatsStringToIndex["Name Lookup requests"];
  statAddress ← StatsStringToIndex["Address Lookup requests"];
  statWhoAmI ← StatsStringToIndex["Who Am I requests"];
  statXlation ← StatsStringToIndex["48 to 8 address translation requests"];
  statConst ← StatsStringToIndex["Name Lookup constants"];
  statBusy ← StatsStringToIndex[
   "Requests while Name/Address Lookup server was Busy"];
  statHits ← StatsStringToIndex["Hits in Name Lookup cache"];
  statMisses ← StatsStringToIndex["Misses found in Name Lookup cache"];
  statNone ← StatsStringToIndex["Name Lookup cache misses"];
  statFile ← StatsStringToIndex["Name Lookup file searches"];
  statMsScanningFile ← StatsStringToIndex["MiliSeconds spent scanning Name Lookup file"];
  END;


 -- initialization

 SetupNameServerThings[];
 END.